Trang web https://giamdinhloai.vn/ là công cụ hỗ trợ nhận dạng động vật hoang dã (ĐVHD) và sản phẩm ĐVHD thường bị buôn bán trái pháp luật. Công cụ được xây dựng cho các cán bộ cơ quan Nhà nước nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác thực thi pháp luật đối với tội phạm ĐVHD.

Ứng dụng di động giamdinhloai là công cụ hỗ trợ nhận dạng động vật hoang dã (ĐVHD) và sản phẩm ĐVHD thường bị buôn bán trái pháp luật. Công cụ được xây dựng cho các cán bộ cơ quan Nhà nước nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác thực thi pháp luật đối với tội phạm ĐVHD.