Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn
Đơn vị: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Chức danh: Nghiên cứu viên chính
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 091.3076.511
Fax:
Email & Internet
Email: truongsoniebr@gmail.com, ntson@iebr.vast.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: