Nguyễn Quảng Trường
Nguyễn Quảng Trường
Đơn vị: Viện sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0913.522.004
Fax:
Email & Internet
Email: nqt2@yahoo.com, truong@iebr.ac.vn
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội