Mai Văn Hưng
Mai Văn Hưng
Đơn vị: Phòng đa dạng sinh học và môi trường
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại & Fax
Văn phòng:0246870978
Di động: 0982000898
Fax:
Email & Internet
Email: maigiahung@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: Viện điều tra, Quy hoạch rừng